ایجاد کاربر ReadOnly در PostgreSQL

محمد عسکری
منتشر شده در ۵ ماه پیش | خواندن در ۱ دقیقه

برای ایجاد کاربر به صورت ReadOnly در Postgres ابتدا کاربر را با رمز عبور دلخواهمان ایجاد می‌کنیم

CREATE USER username WITH PASSWORD 'your_password';

پس از آن دسترسی به دیتابیس مورد نظرمان را به کاربر مورد نظر می‌دهیم

GRANT CONNECT ON DATABASE database_name TO username;

حال حالات زیر ممکن است رخ دهد:

دسترسی به Schema

GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO username;

دسترسی به Select بر روی جداول خاص

GRANT SELECT ON table_name TO username;

دسترسی به Select بر روی تمامی جداول

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO username;

در صورتی که خواسته باشید، در صورت اضافه شدن جدول جدید در آینده، دسترسی خواندن به صورت اتوماتیک به کاربر داده شود از دستور زیر می توانید استفاده کنید:

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA schema_name
GRANT SELECT ON TABLES TO username;

محمد عسکری

نظرات