راه اندازی Redis با داکر

محمد عسکری
منتشر شده در ۶ ماه پیش | خواندن در ۲ دقیقه

یکی از روش هایی که به راحتی می توانیم Redis را بر روی سیستم خود داشته باشیم استفاده از داکر است. برای این منظور ابتدا Image ردیس را بر روی سیستم خود Pull میکنیم

docker pull redis:5.0

پس از آن برای برای راه اندازی، ابتدا یک شبکه محلی ایجاد میکنیم. از آنجایی که داکر برای هر یک از کانتینر ها، Ip ثابتی در نظر نمی گیرد، و در هربار راه اندازی سیستم عامل بنا به اولویت، امکان تغییر ip وجود دارد، با ایجاد یک شبکه مجزا، و قراردادن کانتینر ردیس در آن شبکه مطمئن می شویم پس از هر راه اندازی ip اصلی ردیس ثابت خواهد بود

docker network create redis-network --subnet=172.20.2.0/24

پس از آن با استفاده از دستور زیر به راحتی کانتینر ردیس را ایجاد می کنیم.

docker run -itd --restart always --net redis-network --ip 172.20.2.2 --name my-redis -p 6379:6379 redis:5.0

حال ردیس ما از طریق ادرس های زیر در دسترس خواهد بود

  • 172.20.2.2:6379
  • 127.0.0.1:6379

با استفاده از دستور --restart always مطمئن خواهیم شد که هر بار، پس از بالاآمدن سیستم عامل، کانتینر ردیس نیز فعالیت خود را آغاز می کند.

با استفاده از این روش، هر کانتینر دیگری را می توان ایجاد کرد، و مطمئن بود همیشه از طریق یک ادرس ثابت در دسترس است.محمد عسکری

نظرات